മഴയുടെ മുഖങള്‍ വെത്യസ് തം…
മഴയിലെയ്ക്ക് തിരിയുന്ന മുഖങള്‍ പോലെ…