ഇതു കൊള്ളാം..!! ക്യാമരയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലൊ ?