ഹണിമൂണും വയാഗ്രയും!!
എന്തുപറ്റി ബോബ്? പുരനിറഞ്ഞു നില്‍ക്കയാണോ? കെട്ടിച്ചുവിടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞോ?
എന്ത്? സംഗതി കൈവിട്ടുപോയെന്നോ?
നോ രക്ഷ!!!

(സംഗതികള്‍ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്)
🙂