ഇവിടെ കമ്മന്റ് ഇട്ടാല്‍ ടെസ്ടി…മോണിയല്‍ കിട്ടുംന്നു കേട്ടിരുന്നു… എന്നിട്ട് ആ ടെസ്ടിമോണിയല്‍ എവിടെ? ഇന്നലെ രാത്രി എങ്ങാനും ബോബിന്‍സണ്‍ എക്സ്പ്ളോട് ആയോ?