ഹെ…ഹെ…. അടിപൊളി മാഷെ.
ഈ എക്സ്പ്ലോറിന്റെ ഗുട്ടന്‍സ് പിടികിട്ടുന്നില്ല!!!

ശ്രീജി, ഇതു കൈവിട്ടു പോയി…!