അല്ലാ, ഈ എക്സ്പ്ലോറര്‍ എക്സ്പ്ലോറര്‍ എന്നുപറഞ്ഞാലെന്താ ? വിന്‍‌ഡോസ് എക്സ്പോററോ അതൊ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്സ്പോററോ
സമ്മതിച്ചണ്ണാ സമ്മതിച്ചേ