ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായമില്ല….. ഇതെത്രമാത്രം ജീവിതത്തോടടുത്തുനില്‍ക്കുന്നു…. ഉഗ്രന്‍ ഷോട്ട് ബോബ്….