സൌന്ദര്യം നൈമിഷികതയുടെ വരദാനമാണ്.

വേദനിപ്പിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകള് അവശേഷിപ്പിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മഴയുടെ നൈമിഷിക സൌന്ദര്യത്തെ നാം ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു. കൂരിരുട്ടിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളിവിടുന്ന സായം സന്ധ്യയുടെ വര്ണങ്ങളിലലിഞ്ഞു ചേരാന് നാം
കൊതിക്കുന്നു. സ്വന്തമാക്കാനാകാത്ത മലനിരകളുടെ സൌന്ദര്യമാകട്ടെ നമ്മെ എന്നും ഉന്മത്തരാക്കുന്നു. എന്നാല് സ്വന്തമാക്കാവുന്ന എന്തിനോടുമുള്ള ആകര്ഷണമാകട്ടെ നൈമിഷികവുമാണ്. – ഒരു മഴത്തുള്ളിക്ക്.

And on another note, I found blogpane, an interesting blog widget. Check the right sidebar.

But I have some concerns regarding the app:

 1. how the data is transfered between the blogpane servers and my blog ? is it encrypted ?
 2. what sort of security they have on the blogpane servers ? what if it starts showing some wierd data on one fine morning ?
 3. privacy ? They will come to know about every click to my blog, its geographical location, etc etc. how that data is used ? will it be used in someway ? I think blogpane should have a privacy agreement.

Cheers to the blogpane team !

2 thoughts on “beauty is an evanescent bliss.

 1. Hey *freebird,
  You’ve got a lovely place here! 🙂
  Although i don’t understand the written Malayala script, your images are beautiful, as always.
  Lovely periwinkle here, btw.
  Do take care & Wishes,
  minerva*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *