break away ....

.അവിനാശം.

അച്ഛന്റെ ശാപവാക്കുകളും കേട്ട് തറവാടിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ അവന്റെ മനസില്‍ തികച്ചും നിസംഗതയായിരുന്നു. പണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷത്തലേന്ന് അമ്മയോട് ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയ അച്ഛനെ തടയാന്‍ തുനിഞ്ഞതും അവസാനം പഠിയ്ക്കാമെന്നു കരുതിയിരുന്ന പാഠത്തിന്റെ താളുകള്‍ അച്ഛന്‍ കീറിയെറിഞ്ഞതും അവനോര്‍ത്തു. ആ പാഠത്തില് നിന്നും ഒരു ചോദ്യം പോലും പരീക്ഷകള്‍ക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് മനസില്‍. എന്നും ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ മുതല്‍ക്കൂട്ട്. ഇന്നിപ്പോള്‍ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയേയും അച്ഛന് അരിഞ്ഞെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

തറവാടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നും ആ വര്‍ഷം ആദ്യമായിക്കായിച്ച മാവില്‍ നിന്നും ഒരു പഴുത്തയില കൊഴിഞ്ഞുവീണു. പാലക്കാടുള്ള സുഹ്രുത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും അവന്‍ കൊണ്ടു വന്ന മാമ്പഴവിത്തുകളില്‍ ഒന്നിന്റെ സന്തതിയായ മാവ്.

.തുടക്കം.

കാലം തെറ്റിയെത്തിയ മഴ പെയ്തു തിമിര്‍ക്കുമ്പോഴും അച്ഛന്റെ ശവദാഹത്തിന്‍ വടക്കുമ്പുറത്തെ കൊച്ചുമാവ് തന്നെ വെട്ടണമെന്ന് അവന്റെ അമ്മ ശാഠ്യം പിടിച്ചു. ആര്‍ത്തലച്ച് ആ മാവ് നിലം പതിച്ചപ്പൊഴും അച്ഛന്റെ ചിതക്ക് തീ കൊടുക്കാന്‍ അവനൊരിക്കലുമിനി വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ശാന്തതയായിരുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകള്‍ തകര്‍ത്ത് കാറ്റിനോടൊത്ത് യാത്രയാരംഭിക്കുന്ന പട്ടത്തിന്റെ ശാന്തത.

.ശുഭം.

( മറ്റുള്ളവ: 1. നോക്കുകുത്തി 2. ഓര്‍മകള്‍ )

Hope. promise. love. companionship.

Sainte-Anne-de-Beaupré

(Sainte-Anne-de-Beaupré / St. Anne Basilica Quebec, Canada)

He stood there in despair. lost.

The church bells cleansed his mind ….

The old lady smiled at him …

The Golden doors opened and soothing music flowed in …

Was it a dream ?

A Pilgrim's Prayer

He stood there with his hands over the flame. He was doubtful.
He was not feeling the heat. There was no place to return.
There was nothing to go back to. He prayed for a friend then for
the Easter’s gift. At a souvenir shop he promised to be back with his
dreams & hope and he will.

A Pilgrim’s Prayer

Saint Anne, I have come to honor you and to call upon you in this blessed Shrine of Beaupré. Here, pilgrims have often felt some of the fruits of your goodness, power, and intercession. Like every true pilgrim, I also have favours to ask of you. I know that you will be as good to me as you have been, in the past, to thousands of others who have come to implore you in this Shrine. Saint Anne, you know the grace of which I stand most in need at the present moment, the special favour for which I have undertaken this pilgrimage. Hear my prayer. I entrust to your care, all of my material and spiritual needs. I commend my family, my country, the Church, and the whole world to you. Keep me faithful to Christ and His Church and one day, escort me into the Father’s Eternal Home.

Amen.

(To all beauty and hope in life.)
www.ssadb.qc.ca/en/priere.htm

Hope. promise. love. companionship.

Sainte-Anne-de-Beaupré

(Sainte-Anne-de-Beaupré / St. Anne Basilica Quebec, Canada)

He stood there in despair. lost.

The church bells cleansed his mind ….

The old lady smiled at him …

The Golden doors opened and soothing music flowed in …

Was it a dream ?

A Pilgrim's Prayer

He stood there with his hands over the flame. He was doubtful.
He was not feeling the heat. There was no place to return.
There was nothing to go back to. He prayed for a friend then for
the Easter’s gift. At a souvenir shop he promised to be back with his
dreams & hope and he will.

A Pilgrim’s Prayer

Saint Anne, I have come to honor you and to call upon you in this blessed Shrine of Beaupré. Here, pilgrims have often felt some of the fruits of your goodness, power, and intercession. Like every true pilgrim, I also have favours to ask of you. I know that you will be as good to me as you have been, in the past, to thousands of others who have come to implore you in this Shrine. Saint Anne, you know the grace of which I stand most in need at the present moment, the special favour for which I have undertaken this pilgrimage. Hear my prayer. I entrust to your care, all of my material and spiritual needs. I commend my family, my country, the Church, and the whole world to you. Keep me faithful to Christ and His Church and one day, escort me into the Father’s Eternal Home.

Amen.

(To all beauty and hope in life.)
www.ssadb.qc.ca/en/priere.htm

the boy with a new kite

At times life tugs at you with so much of joy
that you run like wild behind it..
excited and out of control..
With flame on your cheeks and innocent madness in your eyes..
Like a child flying a new kite..

DSC_0302 DSC_0291 DSC_0292

(And right now I feel like the child with new kite)

Dedicated to EG.

Indian Herbal Viagra

As seen on a KSRTC (Kerala State Transport Corporation) bus.

Ok, here is a unnamed painting depicting just another rape.

This untitled painting is done by Raji. He is working as a drawing teacher at Ambedkar residential school for tribal children in Wayanad, Kerala. I have few the photos of few of his paintings with me. If you want to appreciate him for his work or buy a painting you can contact him at 09446 648 342 or contact me. The above photo is not in public domain.

Somehow, I wanted to post these photos together. Long live God’s own country ! phew

Indian Herbal Viagra

As seen on a KSRTC (Kerala State Transport Corporation) bus.

Ok, here is a unnamed painting depicting just another rape.

This untitled painting is done by Raji. He is working as a drawing teacher at Ambedkar residential school for tribal children in Wayanad, Kerala. I have few the photos of few of his paintings with me. If you want to appreciate him for his work or buy a painting you can contact him at 09446 648 342 or contact me. The above photo is not in public domain.

Somehow, I wanted to post these photos together. Long live God’s own country ! phew

Looks like plagiarism and theft are the latest trends of the modern world !

Few months back there was lot of fuzz about the plagiarism of the blog “kariveppila

Now here is another incident. This time TOI (yea, Times of India) is the accused.

Please check this link and pass it on.

Well, stealing on flickr is not a rare incident !

(Taken on the way to chembra peak, wayanad. The whole area was burned due to wild fire and it was nice to see this small lonely flower in the the ashes. It reminded me of few people I have met in my life. People who gives encouragement and hope … let me dedicate this photo to all those wonderful people.)

Hope can set you free !

Courtesy: Shawshank Redumption