ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കവിക്കുകൂടെ ജന്മം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രി വിശുദ്ധ അന്തോണീശ്ശന്‍ എഴുതിയ പത്തു കവിതകളിതാ ഇവിടെയുണ്ട്.

മന്താക്രാന്താ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ കവിതകള്‍ ലോല ഹ്ര്യദയര്‍ക്കുള്ളതല്ല എന്ന് കവിതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.

(ഒരു രാത്രികൊണ്ടൊരുത്തനെ കവിയാക്കുന്നതും ഭവാന്‍ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *