(നഷ്ട്ടപ്പെട്ട മഴക്കാലം.)

The lost Monsoon. | നഷ്ട്ടപ്പെട്ട മഴക്കാലം.


I couldn’t feel this monsoon

I was waiting for you to
come and walk with with me in the rain.
because I knew that you liked to walk
in the rain. I knew that you liked
rain more than I do.
more than I do.

( മഴ കാലവും സ്ഥലവും തെറ്റി പെയ്യുകയായിരുന്നു. മഴയെ അപരിചതത്വത്തോടെ നെഞ്ചിലേറ്റുവാങ്ങുന്ന നിരത്തുകളില്‍, എത്തിപ്പെടാനാവാത്ത, മനസിലാകാത്ത അകലങ്ങളിലെവിടെയൊക്കെയോ.പക്ഷേ ആ മഴക്ക് ഓര്‍മകളെ  മായിച്ചുകളയാന്‍ കഴിയുമോ ? )

7 thoughts on “The lost Monsoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *